2016-10-06

Księga Rejestrowa Wojewody Opolskiego

 

Nr księgi 000000018604
Oznaczenie organu: W -16

DZIAŁ I

OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH

Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej

000000018604

Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr

1. Oznaczenie organu rejestrowego

W - Wojewoda

2. Kod organu rejestrowego

16 - Wojewoda Opolski

Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej - adres do korespondencji

1. Ulica

ul. Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer skrytki pocztowej

Brak wpisu

7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa

Głuchołazy

Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego

774391614

Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego

dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego

www.szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego

1607014

Rubryka 10. Numer REGON podmiotu leczniczego

531172135

Rubryka 11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego

7551633549

Rubryka 12. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

0100 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Rubryka 13. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

Minister Spraw Wewnętrznych

14 - Minister właściwy do spraw wewnętrznych

Rubryka 14. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej

1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej

1998-06-02

2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą

Brak wpisu

3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 15. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru

1998-12-02

Rubryka 16. Data zmiany wpisu do rejestru

2018-10-08

Rubryka 17. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru

1. Data zakończenia działalności leczniczej

Brak wpisu

2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru

Brak wpisu

3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru

Brak wpisu

Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Lp.

Data wydania certyfikatu

Zakres akredytacji

1

2012-11-12

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób płuc, rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej stacjonarnej oraz rehabilitacji ambulatoryjnej. Promocja zdrowia.

2

2015-03-23

Akredytacja Ministra Zdrowia w zakresie jakosci udzielanych swiadczen zdrowotnych - wymagania dotycza calego podmiotu leczniczego albo

       

 


 

 

 

przedsiębiorstwa

3

2015-11-03

Certyfikat w zakresie ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscia - wymagania, dotycza calego podmiotu leczniczego albo jego przedsiebiorstwa

4

2018-08-24

Certyfikacja w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, PN-N18001 lub OHSAS 18001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, dotyczące całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego

5

2018-08-24

Certyfikacja w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, PN-N18001 lub OHSAS 18001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, dotyczące całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego

Rubryka 19. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego

Lp.

Data udzielenia akredytacji

Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1

2003-12-15

Specjalizacja w dziedzinie: choroby płuc

Rubryka 20. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy

1. Daty przeprowadzonych kontroli

2. Wyniki przeprowadzonych kontroli

Brak wpisu

Brak wpisu

Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych - także informacje o tym ubezpieczeniu

Lp.

1. Okres ubezpieczenia

2. Zakres ubezpieczenia

3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)

1

2012-03-01 -2013-02-28

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej - polisa Nr 1024377 z dnia 29.02.2012 r.

Suma gwarancyjna: 500000 EUR Suma ubezpieczenia:

2

2013-03-01 - 2014-02-28

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej - polisa Nr 1054650 z dnia 27.02.2013 r.

Suma gwarancyjna: 500000 EUR Suma ubezpieczenia:

3

2014-03-01 -2015-02-28

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Suma gwarancyjna: 500000 EUR Suma ubezpieczenia:

4

2015-03-01 -2016-02-29

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Suma gwarancyjna: 500000 EUR Suma ubezpieczenia: EUR

5

2016-03-01 -2017-02-28

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Suma gwarancyjna: 500000 EUR Suma ubezpieczenia:

Rubryka 31. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy

1. Nazwa

Brak wpisu

2. Ulica

Brak wpisu

3. Numer domu

Brak wpisu

4. Numer lokalu

Brak wpisu

5. Kod pocztowy

Brak wpisu

6. Miejscowość

Brak wpisu

Rubryka 32. Podmiot został zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

NIE

           

 


 

ZAKŁADY LECZNICZE

Lp. 1

Rubryka 22. Nazwa zakładu leczniczego

SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego

1. Ulica

ul. Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774391614

Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego

dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

 


 

Rubryka 25. Adres strony internetowej zakładu leczniczego

www.szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy

1607014

Rubryka 27. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych

1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne

Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego

2011-12-22

Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego

Brak wpisu

Lp. 2

Rubryka 22. Nazwa zakładu leczniczego

ZESPÓŁ AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH MSWiA W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego

1. Ulica

ul. Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774391614

Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego

dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 25. Adres strony internetowej zakładu leczniczego

www.szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy

1607014

Rubryka 27. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500032

Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych

3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego

2012-06-21

Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego

Brak wpisu

 


 

DZIAŁ II

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH

Lp. 1 .

Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny w Głuchołazach

Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej

1. Ulica

ul. Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774391614

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

Brak wpisu

Brak wpisu

Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

 

 

       

 


 

Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez

2012-08-02

jednostkę organizacyjną

 

 


 

DZIAŁ III

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE

Lp. 1 .

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej

I Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

Brak wpisu

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

001

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4272 Oddział chorób płuc

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

HC.1.1 Leczenie stacjonarne

42 Choroby płuc

2

HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna

42 Choroby płuc

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

2010-12-31

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

62

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 2.

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej                                                                               IV Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

 

 

       

 


 

6. Numer telefonu

Brak wpisu

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

002

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4270 Oddział gruLlicy i chorób płuc

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

HC.1.1 Leczenie stacjonarne

42 Choroby płuc

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

2008-08-28

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

27

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 3.

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej                                                                                III Oddział Chorób Płuc

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

Brak wpisu

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

003

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4272 Oddział chorób płuc

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

       

 


 

1

HC.1.1 Leczenie stacjonarne

42 Choroby płuc

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

2008-08-22

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

34

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 4 .

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej                                                                               Oddział Gruźlicy Płuc

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

Brak wpisu

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

004

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4274 Oddział leczenia gruLlicy

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

Brak wpisu

Brak wpisu

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

2005-11-30

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

0

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

       

 


 

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 5.

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej                                                                               Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774080171

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

005

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna

33 Rehabilitacja medyczna

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

Brak wpisu

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

80

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

4

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 6.

       

 


 

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej______________________________________ II Oddział Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

Brak wpisu

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

006

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

Brak wpisu

Brak wpisu

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

2001-01-01

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

2005-11-30

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

24

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 7.

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Usprawnienia Leczniczego

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774080164

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

dul@szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500032

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę

007

       

 


 

organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

1310 Dział (pracownia) fizjoterapii

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

HC.2.3 Rehabilitacja ambulatoryjna

105 Fizjoterapia

2

HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna

105 Fizjoterapia

3

HC.2.4 Rehabilitacja w domu pacjenta

105 Fizjoterapia

4

HC.2.9 Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

105 Fizjoterapia

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

Brak wpisu

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

0

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 8.

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej

Rejestracja Chorych

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

Brak wpisu

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

008

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4900 Izba przyjęć szpitala

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

HC.4.9 Pozostałe usługi pomocnicze

 

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę

Brak wpisu

       

 


 

organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

 

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

2006-12-06

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

0

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 9.

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej

Apteka Szpitala

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

ul. Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774080160

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

apteka@szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500025

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

009

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4922 Apteka szpitalna albo zakładowa

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

HC.4.9 Pozostałe usługi pomocnicze

46 Farmakologia kliniczna

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

Brak wpisu

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

0

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

       

 


 

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 10.

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej

Laboratorium Analityczno-Mikrobilogiczne

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774080180

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

laboratorium@szpitalmsw-glucholazy.pl

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500032

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

010

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

7100 Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1

HC.4.1 Badania laboratoryjne

10 Diagnostyka laboratoryjna

2

HC.4.1 Badania laboratoryjne

112 Mikrobiologia

Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Brak wpisu

Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną

1998-06-02

Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Brak wpisu

Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną

2016-07-31

Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej

1. Liczba łóżek ogółem

0

2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej

0

3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

0

4. Liczba łóżek dla noworodków

0

5. Liczba inkubatorów

0

6. Liczba łóżek intensywnej terapii

0

7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń

0

8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej

0

9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka

0

10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji

0

11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego

0

12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

0

Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych

0

Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego

0

Lp. 11 .

1

       

 


 

Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej

1. Ulica

Karłowicza

2. Numer domu

40

3. Numer lokalu

Brak wpisu

4. Kod pocztowy

48-340

5. Miejscowość

Głuchołazy

6. Numer telefonu

774080190

Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej

Brak wpisu

Rubryka 4. Adres strony internetowej

Brak wpisu

Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna

1607014

Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14- znakowy)

53117213500032

Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

011

Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

7998 Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Lp.

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych

1