2016-10-04

Majątek

Majątek   SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach

 

Szpital prowdzi gospodarkę finasową w formie samodzienego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywjącego z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez kierownika Szpitala. Szpital utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych, zawiaranych z publicznymi i niepublicznymi dyspnentami środków finansowych na ochronę zdrowia, osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

Szpital prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza w zakresie: oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Szpitala, świadczenia usług gastronomicznych, świadczenia usług parkingowych.


Starosta Nyski w imieniu Skarbu Państwa ustanowił na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Głuchołazach nieodpłatne na czas nieokreślony prawo użytkowania nieruchomości obejmującej obiekt szpitalny.
Podstawa prawna: Akt Notarialny Nr Rep.: A:1771/2004