2016-09-28

O jednostce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach, zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 

Siedzibą Szpitala są Głuchołazy, ul. M. Karłowicza 40. 

Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 2 czerwca 1998 roku - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Opolu.

Organem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Szpital działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

 

Cele i zadania Szpitala

Szpital powołany jest w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

 • stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne,
 • zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 • promocji zdrowia.

Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

 • udzielenie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu oddechowego, rehabilitacji układu krążenia i układu oddechowego,
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • prowadzenie działalności w zakresie postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń,
 • obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny, 
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu, 
 • medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych,
 • wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 

 

 

Komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Szpitala są:

 

 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej z Działem Intensywnego Nadzoru Medycznego
 • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
 • Dział Usprawniania Leczniczego
 • pracownie specjalistyczne: bronchoskopii, badań czynnościowych  układu oddechowego, Holtera i prób wydolnościowych układu krążenia,  ultrasonografii, polisomnografii, diagnostyki obrazowej (RTG)
 • apteka szpitala


Zakres kompetencyjny:

Organami Szpitala są:

 • kierownik
 • rada społeczna

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Szpitala. Kierownik Szpitala wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Szpitala, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych. W szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Szpitala.