2016-09-28

O jednostce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach, zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 

Siedzibą Szpitala są Głuchołazy, ul. M. Karłowicza 40. 

Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 2 czerwca 1998 roku - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Opolu.

Organem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Szpital działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

 

Cele i zadania Szpitala

Szpital powołany jest w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

 • stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne,
 • zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 • promocji zdrowia.

Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

 • udzielenie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu oddechowego, rehabilitacji układu krążenia i układu oddechowego,
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • prowadzenie działalności w zakresie postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń,
 • obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny, 
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu, 
 • medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych,
 • wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 

 

 

Komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Szpitala są:

 

 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej z Działem Intensywnego Nadzoru Medycznego
 • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
 • Dział Usprawniania Leczniczego
 • pracownie specjalistyczne: bronchoskopii, badań czynnościowych  układu oddechowego, Holtera i prób wydolnościowych układu krążenia,  ultrasonografii, polisomnografii, diagnostyki obrazowej (RTG)
 • apteka szpitala


Zakres kompetencyjny:

Organami Szpitala są:

 • kierownik
 • rada społeczna

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Szpitala. Kierownik Szpitala wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Szpitala, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych. W szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Szpitala.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się