2016-09-28

Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

Status prawny SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach     

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Głuchołazach działa na podstawie aktów prawnych:

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrzny w Głuchołazach nadany zarządzeniem nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012r.

1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz. 654

2.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.

3. 

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.

 4.  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 31, poz. 158

 5. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Dz. U. Nr 58, poz. 355 z późn. zm.

 6. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJz dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu. Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.

 7. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. Dz. U. Nr 111, poz. 1314

 8. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz. U. Nr 151, poz. 896

 9.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Dz. U. Nr 221, poz. 1319

- i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wewnętrzne akty prawne:
- Zarządzenia
- Instrukcje
- Regulaminy
- Procedury postępowania
- inne