2016-09-27

Statut Jednostki

Zarządzenie Nr 55
Ministra Spraw Wewnętrznych1) 

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) zarządza się, co następuje:

§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 52).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

 

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
 

 

 

Załączniki

  Regulamin Organizacyjny 2016.pdf 287,09 KB (pdf) szczegóły pobierz