2016-09-28

Zasady rekrutacji

 

ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWiA

W GŁUCHOŁAZACH im. św. Jana Pawła II

 

 1. Zatrudnianie pracowników w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy o pracę odbywa się z zastosowaniem niniejszych Zasad.
 2. Decyzję o utworzeniu stanowiska pracy i rozpoczęciu procesu rekrutacji podejmuje Dyrektor, ustalając opis stanowiska pracy.
 3. Rekrutacja pracowników może mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny.
 4. Rekrutacja wewnętrzna następuje poprzez wybór pracownika do przeniesienia na inne stanowisko pracy, pod warunkiem spełniania przez niego wymagań kwalifikacyjnych na nowym stanowisku pracy.
 5.  Podczas rekrutacji wewnętrznej Dyrektor wraz z kierownikiem komórki organizacyjnej analizuje oceny okresowe danego pracownika, obecny zakres obowiązków w porównaniu do nowego zakresu obowiązków. Decyzja zostaje podjęta po zasięgnięciu opinii dotychczasowego kierownika danego pracownika.
 6. Rekrutacja zewnętrzna odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
 7. Rozpoczęcie otwartego naboru zostaje ogłoszone na stronie internetowej Szpitala, oraz decyzją Dyrektora również poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.
 8. Termin do składania dokumentów w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Szpitalu nie może być krótszy niż 10 dni.
 9. Kandydaci składają dokumenty tj. kwestionariusz osoby ubiegającej o się zatrudnienie wg wzoru określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie kandydata w przypadku, gdy został postawiony wymóg posiadania doświadczenia pracy na danych stanowisku.
 10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 kandydaci składają w Sekretariacie Szpitala, pocztą lub drogą e-mailową na adres dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 12. W przypadku braku kandydatów Dyrektor może podjąć decyzję o ponownej rekrutacji zewnętrznej lub zawrzeć umowę z firmą rekrutacyjną pracowników w danym zawodzie (np. lekarzy).
 13. Oceny złożonych dokumentów dokonuje komisja z udziałem pracownika ds. kadr oraz kierownika osób zatrudnionych na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.
 14. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, następuje jej analiza, a następnie z kandydatami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne ubiegającymi się o zatrudnienie w Szpitalu przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w celu weryfikacji informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w punkcie 9.
 15. Dyrektor Szpitala może wydać decyzję o konieczności przeprowadzenia wśród kandydatów testu merytorycznego dla zbadania poziomu wiedzy kandydatów.
 16. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zasadą jest zadawanie kandydatom tych samych pytań w celu uzyskania danych w zakresie doświadczenia zawodowego kandydata, wiedzy, umiejętności i kompetencji i ambicji zawodowych kandydata.
 17. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej następuje ocena kandydatów ubiegających się o zatrudnienie i wybór kandydata na stanowisko.
 18. W przypadku, gdy nadal istnieją wątpliwości do wyboru osoby do zatrudnienia na dane stanowisko, Dyrektor może podjąć decyzję o kolejnym etapie rekrutacji, tj. powtórzeniu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu merytorycznego.
 19. W razie złożenia jednej oferty dopuszcza się odstąpienie od rozmowy, w szczególności w przypadku gdy dany kandydat już był zatrudniony w tut. Szpitalu.
 20. Decyzję o dokonaniu naboru na dane stanowisko podejmuje Dyrektor.
 21. Dyrektor może odstąpić od naboru na każdym etapie rekrutacji.
 22. Postępowanie rekrutacyjne kończy się z chwilą podjęcia decyzji przez Dyrektora o dokonaniu naboru lub o odstąpieniu od dokonania naboru.
 23. Zakończenie procesu rekrutacji podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szpitala.
 24. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządza się protokół.
 25. W procesie rekrutacji należy eliminować sytuacje wzajemnych zależności pomiędzy osobami zatrudnionymi w Szpitalu, pozostającymi ze sobą w relacjach rodzinnych, partnerskich, w wyniku czego podczas wykonywania przez nie obowiązków służbowych może dochodzić do konfliktu interesów.
 26. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

Załączniki

  KWESTIONARIUSZ OSOB...RUDNIENIE.pdf 293,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się