2016-09-28

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW
W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWiA
W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

 1. Zatrudnianie pracowników w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II na umowę o pracę odbywa się z zastosowaniem niniejszych Zasad.
 2. Decyzję o utworzeniu stanowiska pracy i rozpoczęciu procesu rekrutacji podejmuje Dyrektor, ustalając opis stanowiska pracy.
 3. Rekrutacja pracowników może mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny.
 4. Rekrutacja wewnętrzna następuje poprzez wybór pracownika do przeniesienia na inne stanowisko pracy, pod warunkiem spełniania przez niego wymagań kwalifikacyjnych na nowym stanowisku pracy.
 5. Podczas rekrutacji wewnętrznej Dyrektor wraz z kierownikiem komórki organizacyjnej analizuje oceny okresowe danego pracownika, obecny zakres obowiązków w porównaniu do nowego zakresu obowiązków. Decyzja zostaje podjęta po zasięgnięciu opinii dotychczasowego kierownika danego pracownika.
 6. Rekrutacja zewnętrzna odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
 7. Rozpoczęcie otwartego naboru zostaje ogłoszone na stronie internetowej Szpitala, oraz decyzją Dyrektora również poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.
 8. Termin do składania dokumentów w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Szpitalu nie może być krótszy niż 10 dni.
 9. Kandydaci składają dokumenty w Sekretariacie Szpitala osobiście, pocztą lub drogą e-mailową na adres dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl.
 10. Oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy.
 11. W przypadku braku kandydatów Dyrektor może podjąć decyzję o ponownej rekrutacji zewnętrznej lub zawrzeć umowę z firmą rekrutacyjną pracowników w danym zawodzie (np. lekarzy).
 12. Oceny złożonych dokumentów dokonuje komisja z udziałem pracownika ds. kadr oraz kierownika osób zatrudnionych na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.
 13. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, następuje jej analiza, a następnie z kandydatami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne ubiegającymi się o zatrudnienie w Szpitalu przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w celu weryfikacji informacji zawartych w CV.
 14. Dyrektor Szpitala może wydać decyzję o konieczności przeprowadzenia wśród kandydatów testu merytorycznego dla zbadania poziomu wiedzy kandydatów.
 15. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zasadą jest zadawanie kandydatom tych samych pytań w celu uzyskania danych w zakresie doświadczenia zawodowego kandydata, wiedzy, umiejętności i kompetencji, cech osobowości, aspiracji i ambicji zawodowych kandydata.
 16. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej następuje ocena kandydatów ubiegających się o zatrudnienie i wybór kandydata na stanowisko.
 17. W przypadku, gdy nadal istnieją wątpliwości do wyboru osoby do zatrudnienia na dane stanowisko, Dyrektor może podjąć decyzję o kolejnym etapie rekrutacji, tj. powtórzeniu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu merytorycznego.
 18. Decyzję o dokonaniu naboru na dane stanowisko podejmuje Dyrektor.
 19. Zakończenie procesu rekrutacji podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szpitala.
 20. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządza się protokół.
 21. W procesie rekrutacji należy eliminować sytuacje wzajemnych zależności pomiędzy osobami zatrudnionymi w Szpitalu, pozostającymi ze sobą w relacjach rodzinnych, partnerskich, w wyniku czego podczas wykonywania przez nie obowiązków służbowych może dochodzić do konfliktu interesów.
 22. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.